Nemohu dělat zkoušky

26. června 2008 v 8:45 | jeff - překlad birch |  2006
Pátek, 10.února, 2006

Právě když jsem doufal, že bych byl schopen jít příští měsíc na zkoušky .... můj otec mi poslal meilem můj džódó certifikát a překvapení, překvapení, datum na něm byl květen 2003. No dobře. Ušetřilo mě to od trochu nervozity a výdaje hodně peněz.

Mezitím, cvičím trochu ve Fukušimě se sensejem Tanakou. "Trochu" znamená jednou za týden. Pan Kimura, místní zvěrolékař, je dost laskavý, vozí mě do města každou středu večer. (Poznal jsem nedávno, že byl oblastní šampión 5.danů a jejich zástupce v Národním kole před několika měsíci.) I když bývá rozcvička, tělocvična je extrémně chladná, můžeš vidět páru od úst, když cvičíš a podlaha je ochromující, dokonce i s tabi na nohou. Ale nestěžuji si. Je to lepší než cvičit v létě, když je příliš horko. Ve skutečnosti vyjma mých chodidel, je to docela pohodlné, když se hýbu.

Sensej Tanaka pokračuje s mnoha opravami mého iaidó. Chce se mnou dělat věci způsobem, jenž jsem je měl ve zvyku dělat dříve, než jsem začal cvičit v Čibě. Poprvé jsem směřoval jediným způsobem, nyní směřuji zpět! Nevadí mi to zejména, ale myslím, že rozumím jak se Chris Gilham cítil, když cestoval všude po Japonsku a potkával lidi, kteří dělali "standartní" iaidó sty různými způsoby. Domnívám se, že toto je přirozené, že lidé, kteří dělají věci různě, inklinují k místnímu Hačidanu Hanši(pozn.překl. Hanši je nejvyšší učitelský stupeň, Hačidan je 8.dan), necítí potřebu měnit, jak cvičí, právě protože nějaká komise v Tokiju to tak říká! Zažil jsem stejnou věc dole v Nagasaki. Ale pak jsem byl v Čibě (která je sousedící s Tokijem) a narážel jsem na "ortodoxní(pravověrné)" Seitei Iai ...

V každém případě si myslím, že je to právě rozdílným důrazem. Seitei Iai (kterým myslím "Tokijské" seitei) se zdá, že klade hodně význam správnému postoji. Například v 6.katě, sekáš přes obličej, bodáš, potom se rychle otáčíš do jodan kamae, předtím než vykročíš a během kroku sekneš. Sensej Tanaka nezdůrazňuje klidný postoj nebo zastavení meče kdykoli, vůbec pak není kamae. Toto rezonuje s tím, co Musaši říká v Gó Rin no Šó. V každém případě, jak jsem předtím připomněl, iai senseje Tanaky se podobá iai senseje Haruny (jak si vzpomínám), jsem šťastný, že se to tak učím. Právě to dá trochu rozdílné pochopení, protože riai nebo smysl je trošku rozdílný.

Co je jinak nové ... koupil jsem si džó a vzal jsem si ho do práce s myšlenkou, že bych chtěl nějaký čas cvičit během času na oběd nebo po škole. Zbytečně, ještě jsem ho dokonce nevybalil. Mohl bych jít do školy zítra (neděli) na cvičení do kendó klubu. Ptali se mě, zda bych přišel a učil je iai, ale nyní brumlají a smějí se a chtějí, abych přišel a cvičil s nimi kendó. Je to opravdu dlouhý čas od doby, kdy jsem cvičil kendó, jenom doufám, že nebudu mít nic lepšího na práci. (Pěkný postoj,ne?)

Příští neděli bude v Fukušima-ken seminář iaidó, tak bych konečně mohl vidět senseje Tanna. Je to člověk, který nedávno vyhrál Celojaponský šampionát 8.danů, tak se teším, že uvidím jeho iai. Sensej Tanaka by mohl být dokonce oblečen; vydedukoval jsem, že cvičí iai sám každé ráno, tak během posledních 4 nebo 5 cvičeních, neměl dokonce svlečené jeho civilní šaty. Moc jsem potěšen z jeho poznámek k mému iai. Příště řeknu o jaké šlo!

vložil Jeff v 10:27 PM

Původní článek můžete najít zde: http://jeffsbudoblog.blogspot.com/2006/02/no-grading-for-me.htmlFriday, February 10, 2006

No Grading For Me

Just when I thought I would be able to take a grading next month ... my dad mailed my jodo certificate to me and, surprise surprise, the date on it was May 2003. So I'm not eligible to grade until May of this year. Oh well. It saves me a bit of stress and a lot of money.

Meanwhile, I am practicing a little bit in Fukushima with Tanaka Sensei. "A bit" means about once a week. Mr. Kimura, the local veterinarian, is kind enough to drive me into the city every Wednesday night. (I learned recently that he was the prefectural 5th dan champion and their delegate to the Nationals a few months back.) Although it has been warming up, the gym is still extremely cold; you can see your breath as you practice, and the floor is numbing, even with tabi on your feet. But I'm not complaining. It's better than trying to practice in summer when it is so hot. In fact, except for my feet, it's quite comfortable once I get moving.

Tanaka Sensei continues to have a lot of corrections for me. He wants me to do things the way I used to do them before I started practicing in Chiba. First I get bent one way, now I'm being bent back! I don't mind it particularly, but I think I understand how Chris Gilham felt when he travelled all around Japan and met people who were doing "standard" iaido in a hundred different ways. I suppose it's natural that the people who do things differently tend to be the provincial Hachidan Hanshis who don't feel the need to change what they're doing just because some committee in Tokyo says so! I experienced the same thing down in Nagasaki. But then I went to Chiba (which is adjacent to Tokyo) and got hammered with the "orthodox" Seitei Iai ...

Anyway, it's just a different emphasis, I think. Seitei iai (by which I mean "Tokyo" seitei) seems to put a lot of emphasis on the correct kamae. For example, on number 6, you cut to the face, stab, then turn quickly into a sort of jodan kamae before you step through and cut. Tanaka sensei emphasizes not standing still or stopping the sword at any time, so there is no kamae at all. Kind of resonates with what Musashi says in Go Rin no Sho. Anyway, as I mentioned before, Tanaka sensei's iai resembles Haruna sensei's iai (as I remember it anyway) so I'm happy to learn it. It just takes a slightly different mindset because the riai, or interpretation, is a bit different.

What else is new ... I bought a jo and took it to work, thinking that I would have some time to practice in my lunch hours or after school. Needless to say, it still hasn't even been unwrapped. I might go to school tomorrow (Sunday) to practice with the kendo club. They asked me to come up and teach them iai, but now they seem to be hemming and hawing, and just want me to come and do kendo with them. It's been a really long time since I played kendo, but I guess I've got nothing better to do. (Nice attitude, huh?)

Next Sunday, there will be a Fukushima-ken iaido seminar, so I might finally get to see Tanno Sensei. He's the guy who won the All-Japan 8th Dan championships recently, so I'm looking forward to seeing his iai. Tanaka Sensei might even suit up; I gather that he practices iai every morning by himself, so for the last 4 or 5 practices, he hasn't even changed out of his civilian clothes. I'm looking forward to seeing his stuff, too. I'll tell you how it goes!

posted by Jeff at 10:27 PM 0 comments
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama