Skutečný význam iai

14. června 2008 v 8:01 | jeff - překlad: birch |  2005
Pátek, 27.květen, 2005

Během mého cvičení poslední noci mě napadla myšlenka (ne poprvé), že "i" a "ai" v podstate znamená - kdekoli jsi a všechno co děláš, by jsi měl zkusit tak, aby "dobře zapadlo" s tvým okolím. Jinými slovy, měl by jsi vždy jednat přiměřeně na danou situaci. Toto se nevyhnutelně jen nevztahuje na, být připraven bránit sám sebe. Například, pokud sedíš v kanceláři, sedíš tak, že blokuješ uličku? Někdo se tě pokouší obejít, ale ty nedbáš svého okolí? Chováš se přiměřeně při společenských událostech? Ostatně, pokud nemáme čas ochránit sami sebe, pak vyhnutí se neshodám (boji) by mělo být naším prvořadým cílem. Víceméně se tak domnívám ...

Po cvičení jsem šel popít se 4 dalšími lidmi. Jeden z nich je celkově trochu protivný, ale není do jisté míry čímkoli výjímečný; je typ človeka, který si zakládá na výstředním chování, dokonce těžce vyslovitelnou angličtinou, ačkoli ví, že já umím mluvit trochu Japonsky. A potom v tom samém projevu uznání, on je bud neschopný nebo nechce mluvit pomalu, jednoduchou japonštinou tak, abych mu rozumněl. Přišel ke mně, mumlal něco v Nihongo rychle za sebou a když jsem vypadal zmateně, řekl něco jako "Weah dzoo yuu ribu?" Oh... " Kde žiješ? (Where do you live (správne v anj)?).

V každém případě byl opilejší a opilejší, více a více byl nesnesitelnejší do bodu, kdy mě to fakticky začínalo trápit. Nejdříve byl jenom divnej, skákal do řeči jako třeba: "Máš rád Japonsko?" (Ano.) "Máš rád japonskou kulturu?" (Ano.) "Ale nenávidíš japonské lidi, že, že? Ano, nenávidíš. Nenávidíš Japonce! Všichni cizinci jsou stejní. Nenávidíte Japonce!" Pěkně mě překvapil výstřední přímou konverzací, tak jsem zkusil změnit téma hovoru zpět na iaidó.

Tedy z dosavadní skutečnosti, jeho iaidó je dočista hrozné, z řady důvodu se nebudu navážet. Ale on náhle začal kritizovat moje iaidó, přesneji způsob jak dělám nótó. Jestliže (za a) on není velmi dobrý a (za b) cvičí Musó Šinden a zřejmě nikdy neviděl Džikiden. Myslím, že byl trochu vykolejený. Potom se začal navážet: "Pokusíš se složit zkoušku na vyšší stupen? Nesložíš ji! Jsi hroznej! Určitě nebudeš úspěšnej!" a začal kecat jako šílenec. Po té mě začal zkoušet z mých znalostí pojmů iaidó. Zeptal se mě: "Rozumíš 'sej ču sen'?" Myslel jsem si, že to znamená něco jako "osa středu", tak jsem řekl: "Ty myslíš osu mezi tebou a tvým protivníkem?" Vítězně se rozzářil: "On neví, co je to 'sej ču sen'!. Neví nic o iaidó!". Tak to bylo dál a dál.

Během této celé nepříjemné situace, ostatní lidé u stolu byli divně tiší. Nikdo nechce nikoho urazit, k věci o které neradi mluví s človekem jsou raději k němu zticha. Místo toho oni všichni hledali něco velmi zajímavého upřeným pohledem na stropě a tvářili se, že tam nejsou. Dokud mluvil, dusil jsem v sobe myšlenku, jak dost dobře japonsky říci tomu člověku, co jsem si o něm myslel, potom jsem mohl skutečně zvednout obočí. Naštěstí, i když jsem si zjistil, že tam není pointa, tak jsem tam seděl, přitakával a řekl:"Ty si opravdu myslíš, že to tak je? Ó, To je zajímavé. Opravdu? Mm-hmm." Kromě toho bylo opravdu zřejmé, že byl hrozně nejistý... celý tento názor "cizinci nenávidí nás Japonce" musí z něčeho pocházet. Dvojnásobně jsem se mu zdráhal vynadat.

Cestou domu, jsem premýšlel - nejenom, že je technicky nemotorný ve fyzické části iaidó, ale opravdu nerozumí vztahu iaidó. To je moc špatné, že plýtvá svým časem ...

Přidáno Jeffem v 1:48 AM

Friday, May 27, 2005

The Real Meaning of Iai

During my practice last night it occurred to me (not for the first time) that "i" and "ai" basically mean wherever you are, whatever you're doing, you should be trying to "fit in" to your surroundings. In other words, you should always be acting appropriately for a given situation. This doesn't necessarily just apply to being ready to defend yourself. For example, if you're sitting in an office, are you sitting in such a way that you're blocking the aisle? Is somebody trying to get past you but you're oblivious to your surroundings? Also, are you acting appropriately in social situations? After all, if we're in the business of defending ourselves, then avoiding fights in the first place should be something we're working towards. That sort of thing...

After practice, I had a small drinking party with 4 other guys. One of them is generally a bit obnoxious but he certainly isn't anything extraordinary; he's the kind of guy who insists on using weird, badly-pronounded English even though he knows I can speak a fair bit of Japanese. And then by the same token, he is either incapable of, or doesn't want to speak in slow, simple Japanese so that I can understand him. So he'll come up to me, mumble something in rapid-fire Nihongo, and when I look bewildered, he'll say something like, "Weah dzoo yuu ribu?" Oh... "Where do you live." Right.

Anyway, as he got drunker and drunker, he got more and more irritating to the point where he was really starting to bother me. At first, he was just being weird, saying stuff like, "Do you like Japan?" (Yes.) "Do you like Japanese culture?" (Yes.) "But you hate Japanese people! Don't you? Don't you? Yes you do! You hate Japanese people! All you foreigners are the same! You hate the Japanese!" I was pretty taken aback by the weird direction the conversation was going so I tried to change the subject back to iaido.

Now, in actual fact, his iaido is absolutely atrocious for a number of reasons that I won't go into. But he suddenly started criticizing my iaido, particularly the way I do noto. Given that (a) he isn't very good, and (b) he's a Muso Shinden guy who obviously hasn't seen much Jikiden, I thought he was a bit out of line. Then he started saying stuff like, "Are you going to try to do a grading? You'll fail! You're terrible. You'll definitely fail!" and then he'd start cackling like a madman. Then he started quizzing me on my knowledge of iaido terms. He asked me, "Do you understand 'sei chu sen'?" I thought this meant something like "center line" so I said, "Do you mean the line between you and your opponent?" and he beamed triumphantly. "He doesn't even know what 'sei chu sen' means! He doesn't know anything about iaido!" And so it went, on and on.

Now, throughout this whole uncomfortable situation, the other partygoers were strangely silent. Nobody wants to offend anybody else, to the point where they are even unwilling to tell a guy like him to be quiet, so instead, they all found something very interesting to stare at on the ceiling and pretended like they weren't there. I kept thinking how, if only I spoke good enough Japanese to tell this guy what I thought of him, then I could really raise some eyebrows. Fortunately, though, I figured there was no point, so I just sat there and nodded and said, "Oh, do you really think so? Wow. That's interesting. Really? Mm-hmm." Besides, it was really obvious that he was incredibly insecure... all of this "foreigners hate us Japanese" sentiment must have come from somewhere. So I was doubly reluctant to tell him off.

As I was on my way home, I reflected that, not only is he technically inept at the physical side of iaido, but he really doesn't understand the term, either. Too bad he's wasting his time...

posted by Jeff at 1:48 AM
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama